Allmänna villkor NANNIC

Följande allmänna villkor reglerar kontakterna mellan konsumenten och NANNIC:s webbshop. Varje besök på och varje försäljning via webbplatsen förutsätter ett fullständigt godkännande av våra villkor (allmänna villkor, integritetspolicy etc.). NANNIC förbehåller sig rätten att uppdatera, modifiera eller ersätta villkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar som besökare på vår webbplats att regelbundet kontrollera om det finns några ändringar i våra villkor. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär det att du accepterar ändringarna.

1. Information om företaget

NANNIC International (nedan kallad “NANNIC”)

Telefonnummer: +32 (0) 15/ 23 33 23

E-post: info@nannic.com

Tillgänglighet: måndag till fredag från 08:30 – 17:00

Huvudkontor: Impulsstraat 15, 2220 Heist-op-den-Berg

Administrativt kontor: Groenstraat 6, 3730 Hoeselt

Företagsnummer: 0475.060.171

2. Tillämplighet

Våra allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från NANNIC och för alla distansavtal som ingås och alla beställningar som görs mellan NANNIC och konsumenter (alla fysiska personer som agerar för ändamål som faller utanför deras näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke).

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Att göra en beställning på vår webbplats anses vara ett uttryckligt godkännande av våra allmänna villkor. Om det inte är rimligt möjligt att konsultera våra allmänna villkor via webbplatsen, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan inspekteras i företagarens lokaler och att de på konsumentens begäran kommer att skickas gratis så snart som möjligt.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis skulle vara ogiltiga eller upphävda, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål genom ömsesidig överenskommelse ersättas med en bestämmelse som så långt möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens innebörd.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas “i andan” av dessa allmänna villkor.

Bestämmelserna i dessa villkor kan skriftligen frångås, varvid de återstående bestämmelserna ska förbli i full kraft och verkan.

3. NANNIC-produkter

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för vissa villkor, kommer detta att uttryckligen anges i vårt erbjudande.

Erbjudandet är utan förpliktelse. NANNIC har rätt att ändra och justera erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder, är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte NANNIC.

Alla bilder/specifikationer i offerten är vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller hävning av avtalet.

Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. NANNIC kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med att acceptera erbjudandet.

4. Avtal och order

Avtalet ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.

Din beställning är komplett och avtalet mellan oss är slutgiltigt när NANNIC har accepterat din beställning. NANNIC har rätt att neka beställningar eller ställa vissa villkor för leveransen, om inte annat uttryckligen anges. Om en order inte accepteras kommer NANNIC att meddela detta inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av ordern.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, ska NANNIC omedelbart bekräfta mottagandet av accepterandet av erbjudandet elektroniskt. Fram till dess att mottagandet av denna accept bekräftas av NANNIC kan konsumenten säga upp avtalet.

Alla erbjudanden från NANNIC är utan förpliktelse. NANNIC förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra produktpriser. I synnerhet om det är nödvändigt på grund av bestämmelser.

5. Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl i 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en representant som konsumenten tidigare utsett och som entreprenören fått kännedom om har mottagit produkten.

Under den 14 dagar långa ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning varsamt. Produkten får inte ha använts och måste returneras oskadad och komplett i sin originalförpackning.

Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han skyldig att informera NANNIC om detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten, med hjälp av standardformuläret eller genom ett otvetydigt uttalande som tydligt visar beslutet att frånträda avtalet. Denna blankett finns här. Det ifyllda standardformuläret ska sedan skickas till info@nannic.com. Vi kommer att skicka en bekräftelse på mottagandet av din ångerrätt via e-post.

Efter att ha utövat sin ångerrätt ska konsumenten returnera produkten till NANNIC inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades i tid, till exempel med hjälp av ett avsändningsbevis.

Om konsumenten har utövat sin ångerrätt får han eller hon högst stå för kostnaderna för returförsändelsen.

Det belopp som konsumenten har betalat till NANNIC för produkterna kommer att återbetalas så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter det att ångerrätten utövats, förutsatt att produkten redan har mottagits av NANNIC.

Om konsumenten inte har uttryckt sin önskan att utöva denna ångerrätt inom den 14 dagar långa ångerfristen eller inte har returnerat produkten inom 14 dagar efter ångerfristen, är försäljningen ett faktum.

6. Priset

De priser som anges för de produkter och tjänster som erbjuds är i Svensk Krona, inklusive moms och inklusive hanterings- och fraktkostnader, eventuella skatter eller andra avgifter, om inte annat anges eller avtalas skriftligen.

Alla priser gäller med reservation för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar accepteras för följderna av tryck- och sättningsfel. I händelse av tryck- och sättfel är NANNIC inte skyldigt att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

När du validerar varukorgen visas det totala priset. Våra totalpriser inkluderar fraktkostnader.

NANNIC bemödar sig om att visa all information så korrekt som möjligt. NANNIC förbehåller sig rätten att, om ett fel uppstår, rätta till det eller ge konsumenten möjlighet att annullera beställningen. Om konsumenten inte kan kontaktas kommer beställningen att annulleras.

Priserna på våra produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

7. Betalning

För onlinebeställningar kan vi endast acceptera betalningsmoduler på vår webbplats.

Konsumenten har en skyldighet att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnats eller uppgetts till NANNIC.

Vid utebliven betalning från konsumenten har NANNIC, med förbehåll för rättsliga begränsningar, rätt att ta ut skäliga kostnader som konsumenten informerats om i förväg.

8. Garanti

NANNIC garanterar att dess varor överensstämmer med din beställning och uppfyller de normala förväntningar du kan ha på dem med hänsyn till produktens specifikationer. Våra produkter överensstämmer med alla lagar som gäller vid tidpunkten för din beställning. Om så avtalats garanterar NANNIC även att produkten är lämplig för annat än normal användning.

Eventuella defekta eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till NANNIC skriftligen inom 4 veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackning och i nyskick.

NANNIC:s garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. NANNIC är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, eller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

– Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

– De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med NANNIC:s instruktioner och/eller förpackningen;

– Felaktigheten är helt eller delvis ett resultat av bestämmelser som införts eller kommer att införas av regeringen om arten eller kvaliteten på de material som används.

9. Leverans

En leveranstid på 3 till 5 arbetsdagar gäller för alla artiklar i lager. För artiklar som inte är omedelbart tillgängliga kommer NANNIC att informera dig om detta i god tid och erbjuda dig möjligheten att upplösa avtalet eller komma överens med NANNIC om en ny leveranstid. Vid uppsägning av avtalet återbetalas redan betalda belopp inom 14 dagar.

Alla leveranstider är endast vägledande. Följaktligen kan konsumenten inte härleda några rättigheter från dessa tidsfrister. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.

NANNIC kan inte hållas ansvarigt för förseningar som uppstår i orderhantering, fel i listad tillgänglighet eller transport.

Om en beställning innehåller flera artiklar får du räkna med den längsta leveranstiden.

NANNIC kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av förfrågningar om utökade tjänster.

Produkterna kommer att levereras till den adress som du anger när du gör din beställning.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer entreprenören att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leverans kommer det att rapporteras på ett tydligt och förståeligt sätt att en ersättningsartikel levereras.

10. Force majeure

När force majeure inträffar är NANNIC inte skyldigt att fullgöra sina skyldigheter. NANNIC kan antingen upphäva sina skyldigheter under den tid som force majeure varar eller säga upp avtalet permanent.

Force majeure omfattar alla omständigheter som ligger utanför vår vilja och kontroll och som helt eller delvis hindrar oss från att fullgöra våra skyldigheter. Detta inkluderar strejk, brand, avbrott i verksamheten, strömavbrott, avbrott i ett (telekommunikations-) nätverk eller anslutning eller kommunikationssystem som används och/eller otillgänglighet av vår webbplats när som helst, utebliven eller försenad leverans från leverantörer eller andra tredje parter som anlitas.

11. Immateriella rättigheter

Vår webbplats, texter, bilder, logotyper, namn och vår kommunikation i övrigt är skyddade av immateriella rättigheter. Dessa ligger antingen hos oss eller hos våra leverantörer eller andra rättighetsinnehavare.

Det är strängt förbjudet att använda och/eller modifiera de immateriella rättigheter som beskrivs i denna artikel. Texter, fotografier, namn, ritningar, logotyper etc. får inte kopieras eller reproduceras utan föregående och uttryckligt skriftligt medgivande från NANNIC.

12. Klagomålsförfarande och tvister

NANNIC har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och kommer att behandla klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.

Klagomål på avtalets fullgörande måste lämnas till NANNIC inom 7 dagar med en fullständig och tydlig beskrivning, efter det att konsumenten har identifierat bristerna.

Inlämnade klagomål kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre handläggningstid, kommer ett svar att lämnas inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om NANNIC anser att ett klagomål är berättigat kommer NANNIC att efter eget gottfinnande antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Avtal mellan NANNIC och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av belgisk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands. Om en annan lag är tillämplig på grund av internationell rätt, ska tolkningen av dessa allmänna villkor först hänvisa till bok VI i den belgiska lagen om ekonomisk rätt.

13. Sekretess

NANNIC kommer att skydda integriteten för alla användare av webbplatsen och hålla all personlig information konfidentiell. NANNIC kommer endast att använda dina uppgifter för att göra beställningar så snabba och enkla som möjligt. I övrigt kommer vi endast att använda dessa uppgifter med ditt samtycke.

Personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part och kommer endast att göras tillgängliga för tredje part om de är involverade i behandlingen av din beställning. Våra anställda och tredje parter som anlitas av oss är skyldiga att respektera sekretessen för dina uppgifter.

0