Algemene voorwaarden NANNIC

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de consument en de webshop van NANNIC. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding van onze voorwaarden (Algemene voorwaarden, privacybeleid, etc.). NANNIC behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van u als bezoeker van onze website om onze algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Het door u voortgezette gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen betekent een acceptatie van deze wijzigingen.

Artikel 1. Bedrijfsinformatie

NANNIC International (Hierna “NANNIC“ genoemd)

Telefoonnummer: +32 (0) 15/ 23 33 23

E-mail: info@nannic.com

Bereikbaarheid: maandag tot vrijdag van 08:30 – 17:00

Hoofdzetel: Impulsstraat 15, 2220 Heist-op-den-Berg

Administratieve zetel: Groenstraat 6, 3730 Hoeselt

Ondernemingsnummer: 0475.060.171

Artikel 2. Toepasselijkheid

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NANNIC  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en elke bestelling tussen NANNIC en consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.)

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De plaatsing van een bestelling op onze website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk in onze algemene voorwaarden te raadplegen via de website, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3. Producten NANNIC

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk in ons aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. NANNIC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden NANNIC niet.

Alle afbeeldingen/specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. NANNIC kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

4. Overeenkomst en bestelling

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief na acceptatie van uw bestelling door NANNIC. NANNIC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NANNIC dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NANNIC onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door NANNIC is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Alle aanbiedingen van NANNIC zijn vrijblijvend. NANNIC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen van producten te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is. 

5. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan NANNIC door middel van het modelformulier of door middel van een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt. Dit modelformulier kan hier worden teruggevonden. Het ingevulde modelformulier zal vervolgens naar info@nannic.com moeten worden opgestuurd. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Nadat de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, zal deze het product binnen 14 dagen terugzenden aan NANNIC. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de consument gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten voor terugzending voor zijn rekening.

Het bedrag dat de consument aan NANNIC betaald heeft voor de producten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, worden terugbetaald op voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door NANNIC.

Indien de consument binnen de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van dit herroepingsrecht of het product niet binnen 14 dagen na de herroeping heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6. Prijs

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in EURO, inclusief BTW en inclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is NANNIC niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Bij het valideren van het winkelmandje wordt de totaalprijs weergegeven. Onze totaalprijzen zijn inclusief verzendkosten.

NANNIC zorgt ervoor alle informatie zo correct mogelijk weer te geven. NANNIC behoudt zich het recht voor om, indien zich toch een fout voordoet, dit recht te zetten en te corrigeren of de consument de mogelijkheid te geven het order te annuleren. Indien de consument niet contacteerbaar is, zal het order worden geannuleerd.

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving steeds worden gewijzigd.

 7. Betaling

Bij online bestellingen kunnen wij enkel betaalmodules op onze website aanvaarden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NANNIC te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft NANNIC behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

8. Garantie

NANNIC garandeert dat haar goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdend met de specificaties van het product. Onze producten voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Indien overeengekomen staat NANNIC er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan NANNIC te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van NANNIC komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. NANNIC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

–              De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

–              De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van NANNIC en/of de verpakking behandeld zijn;

–              De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

9. Levering

Voor alle artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet direct leverbaar zijn, zal NANNIC u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met NANNIC overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.

Alle levertermijnen zijn louter indicatief. De consument zal bijgevolg geen rechten kunnen ontlenen aan deze termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

NANNIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen opgelopen bij de verwerking van het order, een fout in de vermelde beschikbaarheid of het transport.

Indien een bestelling meerdere artikelen omvat, mag u de langste levertermijn aannemen.

NANNIC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.

De producten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

10. Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht zal NANNIC niet gehouden zijn haar verplichtingen na te komen. NANNIC zal ofwel haar verplichtingen kunnen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief kunnen ontbinden.

Onder overmacht wordt begrepen elke omstandigheid die buiten onze wil en controle de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder valt onder meer staking, brand, bedrijfsstorting, energiestorting, storing in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdig levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. 

11. Intellectuele eigendom

Onze website, teksten, foto’s, logo’s, namen en onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze liggen hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Gebruik maken van en/of wijzigingen aan brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel is ten strengste verboden. Teksten, foto’s, namen, tekeningen, logo’s, etc. mogen niet gekopieerd of gereproduceerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NANNIC.

12. Klachtenregeling en geschillen

NANNIC beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NANNIC, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, zal er binnen de termijn van 14 dagen geantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door NANNIC, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Op overeenkomsten tussen NANNIC en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden als eerste worden teruggegrepen naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

13. Privacy

NANNIC zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. NANNIC zal uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met uw toestemming.

Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en deze zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

0